*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
>

frequently asked questions (FAQ):

Where is Khách Sạn Thanh Lịch?

Khách Sạn Thanh Lịch is located at: Tỉnh Lộ 4, Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, Vietnam.

Where are the coordinates of the Khách Sạn Thanh Lịch?

Latitude: 18.2770459 Longitude: 106.0946703